+45 96 15 30 00

23. november 2023

Aktuelt om tilskudsmuligheder i 2024

Grundbetaling

Der ser ikke ud til at være de store ændringer i forhold til 2023
For at modtage tilskud skal konditionalitetskravene overholdes. Herunder er nævnt nogle der har stor betydning for markplanlægningen.
GLM 7: Krav om afgrøderotation. Der må f.eks. ikke være samme afgrøde mere end 3 år i træk. 
Bemærk der er undtagelser fra dette.
GLM 8: Krav om, at udlægge mindst 4 % af omdriftsareal som ikke-produktive (brak, markbræmmer, småbiotober)
Grundbetalingen kan suppleres med en række ordninger, herunder bioordninger.
Tilskuddet er ca. 1900 kr./ha.

Bio-ordninger

Forskellige etårige tilskud der supplerer grundbetalingen, når der laves forskellige grønne indsatser. Der er kun få ændringer i forhold til 2023.

VARIERET PLANTEPRODUKTION

Tilskud til at understøtte produktionen af afgrøder der kan bruges til fødevarer og proteinfoder.
Der gives f.eks. tilskud til proteinafgrøder i ren bestand (ærter, hestebønner, lupin mv.) og kartofler (stivelse, spise, lægge).
Der gives IKKE tilskud til græs, majs, raps, korn eller blandinger med disse.
Mindst 5% af omdriftsarealet skal være med en eller flere af de tilskudsberettigede afgrøder.
Krav om 3-4 forskellige afgrøder afhængig af bedriftstørrelse. Mindste afgrøde min 5%
Tilskuddet forventes at være 615 kr./ha.

MILJØ OG KLIMAVENLIG GRÆS

Tilskud til græsmarker der er mindst 2 år gamle. Der forventes ikke større ændringer i denne ordning

Tilskuddet forventes at være 1500 kr./ha

ØKOLOGISK AREALTILSKUD SIGER TIL 2024

Tilskud til nye eller eksisterende økologer, på arealer der er omlagte eller under omlægning.
Basisstøtte: 1.200 kr./ha/år
Maks 107 kg udnyttet N/ha
Omlægningstillæg: 1.600 kr./ha/år
Frugt/bærtillæg: 4.000 kr./ha/år
Kvælstoftillæg: 500 kr./ha/år
Maks. 65 kg udnyttet N/ha

BIODIVERSITET OG BÆREDYGTIGHED

Tilskud med det formål, at udvikle ny natur og nye levesteder for dyr og planter for at øge biodiversiteten på dyrkede landbrugsarealer.

Tilskuddet gives til:
Brak (slåningsbrak, bestøverbrak, blomsterbrak): kan ligge både på omdriftsmarker og permanente arealer.
Nyt i 2024: tillæg på + 1500 kr./ha til arealer med bestøverbrak i omdrift.
Småbiotoper: Kan ligge både på permanente arealer og omdriftsarealer
Markbræmmer: kan kun ligge på omdriftsarealer
Ordningen kan søges til brak, udover det 4 % obligatoriske krav.
Arealerne skal være uden produktion hele kalenderåret.
Tilskuddet forventes at være 2740 kr./ha.

EKSTENSIVERING MED SLÆT

Tilskud til at ekstensivere kulstofrige omdriftsarealer og lavbundsjorder. Mindst 50% af marken ligger indenfor for kortlaget over kulstofrige jorder og randarealer i ådale.

Marken skal være omdriftsareal og være berettiget til at modtage grundbetaling.

Betingelserne er:
Arealet må ikke gødes
Plantedække opretholdes hele året.
Der skal foretages mindst 1 slæt
Afgræsning mulig efter 15. september
Tilskuddet forventes at være 3526 kr./ha

Andre tilskudsordninger

AREALER MED STIVELSESKARTOFLER

Etårigt tilskud til arealer med stivelseskartofler. 
Arealet være berettiget til grundbetaling, og der skal være ansøgt om støtte herfor.
Tilskuddet forventes at blive 506 kr./ha

TILSKUD TIL MÅLRETTET KVÆLSTOFREGULERING

Etårigt tilskud til etablering af efterafgrøder eller andre kvælstofregulerende virkemidler i udpegede områder.
 Tilskuddet forventes at være 670 kr./ha
Der findes flere støttemuligheder som ikke er behandlet her. 


Herunder: 
Pleje af græs og naturarealer, etableringsstøtte til unge landmænd og ø-støtte

Kombinationsmuligheder for tilskud

Skemaet nedenfor viser hvilke tilskud der kan kombineres.
*alle ordninger kan kombineres med ø-støtte
Har du behov for hjælp til at søge eller har du brug for sparring i forhold til tilskud, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

IDA STÆRK NIKOLAJSEN

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
suncloud-checkcogprinterphone-handsetleafthumbs-upchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram