+45 96 15 30 00

23. november 2022

Efterafgrøder og "ikke produktive arealer" i 2023

Her i 2023 skal vi opfylde GLM8 (4% ikke produktive arealer) og samtidig er efterafgrødekravene for så vidt angår husdyr- og pligtige- og målrettede efterafgrøder stadig gældende. Artiklens indhold er med forbehold, da der fortsat ikke forefindes nogle bekendtgørelser. Det er derfor blot, hvad vi forventer.

En af de alternative tiltag til efterafgrøder er brak – det kan godt skabe en smule forvirring idet brak fremadrettet kan anvendes til mange ting. Så det er med at ”holde tungen lige i munden”.

Brak kan anvendes til...

OPFYLDELSE AF GLM8

Brak tæller i alle tilfælde 1:1. 

Blomster/bestøver brak mulig.

BIOORDNING

Kan medregnes i bioordning ”biodiversitet og bæredygtighed".
 
Brak tæller 1:1

 Blomster/bestøver brak mulig.
 
Supplerende tilskud kr. 2.740 pr. ha.

 HUSDYR/PLIGTIGE EFTERAFGRØDER

Kan medregnes som alternativ til husdyr/pligtige efterafgrøder. 

Brak medregnes 1:1

 Øvrige alternativer vises i ”Oversigt 8”

 MÅLRETTEDE EFERAFGRØDER

Kan medregnes som alternativ til målrettede efterafgrøder. 

Øvrige alternativer kan ses i ”Tabel 1”

Alternativer til pligtige og husdyrefterafgrøder og deres omregningsfaktor

Oversigt 8:

ALTERNATIV TIL EFTERAFGRØDE

FRA ALTERNATIVE TIL EFTERAFGRØDE

KAN OVERSKUD OPSPARES TIL SENERE PLANPERIODE?

Mellemafgrøder                                          
2 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Ja
Flerårige energiafgrøder                           
0,8 ha. til 1 ha. efterafgrøder                  
Ja
Braklagte arealer                                       
1 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Ja
Tidlig såning af visse vinterafgrøder      
2 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Ja
Efterafgrødeblandinger med
kvælstoffikserede arter                             
1 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Ja
Præcisionslandbrug                                  
11 ha. til 1 ha. efterafgrøder                  
Ja
Reduceret kvælstofkvote                          
93 kg N til 1 ha. efterafgrøder eller
150 kg N til 1 ha. efterafgrøder*           
Nej
*afhænger af om der er anvendt under eller over 80 kg N/ha. i organisk gødning i 2021/2022

Alternativer til målrettede efterafgrøder og deres omregningsfaktor

Tabel 1:

ALTERNATIV TIL EFTERAFGRØDE

               FRA ALTERNATIVE TIL  
               EFTERAFGRØDE

Mellemafgrøder                                                             
2 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Tidlig såning af visse vinterafgrøder                          
2 ha. til 1 ha. efterafgrøder                  
Braklagte arealer                                                           
1 ha. til 1 ha. efterafgrøder                     
Braklagte arealer langs søer og vandløb                   
1 ha. til 4 ha. efterafgrøder                     
Flerårige energiafgrøder                                               
0,8 ha. til 1 ha. efterafgrøder
Efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter
1 ha. til 1 ha. og en eftervirkning på 50 kg N/ha.
Præcisionslandbrug                                                      
11 ha. til 1 ha. efterafgrøder
Reduktions af kvælstofkvoten                                     
93 / 150 kg kvælstof* til 1 ha. efterafgrøder
*Omregningsfaktoren afhænger af, hvor meget organisk gødning der anvendes på bedriften. Anvendes der mindre end 80 kg N/ha. på bedriften, er omregningsfaktoren 93 kg N/ha., mens bedrifter, der anvender 80 kg N/ha. eller derover, skal benytte omregningsfaktoren 150 kg N/ha.
Allerede etableret brak skal anvendes hvor man får den ”bedste betaling” for dette. Dvs. at Brak langs søer og vandløb bør medregnes som alternativ til efterafgrøder. Blomster/bestøver brak kan kun medregnes til GLM8 eller bioordning Biodiversitet.

Brak ud over de obligatoriske 4% anvendes til bioordning Biodiversitet eller til reduktion af efterafgrøder vil være forskellig fra bedrift til bedrift. Det afhænger bl.a. af behov for harmoniareal, behov for foder, arealernes ydeevne, arealernes bonitet/størrelse/afdræningsforhold og beliggenhed.

Blomster/bestøver brak - kun GLM8

Fra tidligere var vi vant til at blomster/bestøverbrak kunne medregnes med en bedre faktor til opfyldelse af MFO. Fremover medregnes blomster/bestøverbrak på lige fod med slåningsbrak (græs/spildkorn/ukrudt).

Slåningsbrak der skal medregnes i 2023 skal pt være med plantedække pr 1. januar. Hvis der ikke er tilstrækkelig plantedække, er eneste mulighed at der etableres blomster inden 1. maj

Flerårige energiafgrøder

Flerårige energiafgrøder kan ikke medregnes til at opfylde GLM8, men kan som hidtil anvendes som alternativ til efterafgrøder.

Efterafgrøder '23

Vi går ud fra at efterafgrødekravet her i 2023 bliver nogenlunde som de var i 22. Dvs at der for husdyrbrug (over 80 kg n i husdyrgødning pr ha) skal være efterafgrøder i 50-55% af arealet

For brug der bruger mindre end 80 kg N pr ha i husdyrgødning er kravet ml 40 og 45 %.

For de fleste af jer vil kravet opfyldes med efterafgrøder (græs i korn eller efterafgrøde sået efter høst) + en eller flere af alternativerne.

Høj kvælstofpris

Kvælstofprisen i sig selv er ikke afgørende – det handler om bytteforholdet mellem kvælstofpris og afgrødeværdi. Din rådgiver kan være behjælpelig med at udregne dit gødningsoptimum ud fra afgrøde, forventet udbytte, forventet afgrødepris, mængde af husdyrgødning og pris på handelsgødning.

For en del af jer vil det ikke være økonomisk optimal at gødske helt op til kvoten i 2023, og man kan så med fordel vælge reduktion af kvote som et virkemiddel. Efterafgrøder med kvælstoffikserende arter bliver også mere attraktiv jo højere kvælstofprisen er.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
sunprinterphone-handsetleafpawbug linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram