+45 96 15 30 00

16. marts 2022

Sådan sikrer du korrekt gødskning af rajgræs til frø

Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for økonomien i frødyrkning. Mangel på næringsstoffer medfører for lavt udbytte og for meget er en unødig omkostning
Frøgræs er mindst lige så følsom overfor trykskader som andre afgrøder. Undlad derfor at køre på jord der ikke kan bære. Trykskader koster udbytte, besværliggør den fremtidige færdsel i marken og ikke mindst opstår der huller i plantebestanden som giver lys og luft til ukrudtet, ikke mindst væselhaler.
Tildelingen af kvælstof skal sikre den nødvendige vegetative udvikling i foråret, men må ikke medføre en for stor biomasse og tidlig lejesæd. Tidlig lejesæd hindrer en optimal bestøvning og en for kraftig vegetativ udvikling i det tidlige forår øger behovet for vækstregulering.

TIDSPUNKT FOR GØDSKNING

Planterne har ikke behov for kvælstof, før væksten starter. Tidspunktet for vækststart afhænger af frøarten og vejret.
For tidlig udbringning øger risikoen for kvælstoftab enten ved fordampning eller direkte overfladisk afløb. Tidlig gødskning med store mængder kvælstof medfører samtidig en tidlig og for stor vegetativ udvikling der ikke er hensigtsmæssig.
Bemærk, at kvælstofprognosen ingen indflydelse har på tilførslen af kvælstof til frøgræs. Bemærk at vejledende økonomisk optimale mængder er angivet for 2021. Her i 2022 har i kvælstofgødning til et sted mellem 8 og 30 kg pr kg N – måske endda lavere hvor en stor del af næringsstofferne atammer fra gylle. Derfor vil den økonomisk optimale mængde være forskellig for jer hver især.

SVOVL

Svovlmangel kan forekomme i frøgræs. Derfor skal der altid anvendes en svovlholdig gødning, der sikrer en tilførsel af svovl på 10-15 pct. af kvælstofmængden. Svovlbehovet ligner behovet for kvælstof. Er der et stort behov for kvælstof på grund af store mængder nedbør i vinterhalvåret er der også et stort behov for svovl.

GYLLE

Handelsgødning kan erstattes med svinegylle eller afgasset gylle. Gylle tilføres på samme tidspunkt som handelsgødning, og effekten af kvælstoffet sættes til indholdet af ammonium–N i gyllen. Det er meget vigtigt at kende det præcise indhold af kvælstof i gyllen, hvorfor der skal udføres en måling af indholdet af kvælstof. Da der ikke er plantetilgængelig svovl i gyllen, bør der suppleres med en svovlholdig handelsgødning.

Deling af kvælstof

Landsforsøg gennem årene med deling af kvælstof i alm. rajgræs vist, at man ved gødskning til det økonomisk optimale eller højere, med fordel kan dele gødningen. Første tildeling bør ske midt i marts med 140 kg kvælstof og anden tildeling midt i april op til økonomisk optimum, tilpasset areal og sort. Bemærk at ejendommens gødningskvote ikke må overskrides.

KVÆLSTOFTYPE

Det er vigtigt at første tildeling af kvælstof sker med en kvælstofkilde der indeholder svovl. Anvendes der gylle tidligt, er det vigtigt at den type handelsgødning, der anvendes for at gøde marken færdig, indeholder tilstrækkeligt med svovl. Det kan være en udfordring hvis der er anvendt store mængder gylle ved første tildeling. Så kan det være vanskeligt at finde en passende kvælstofkilde til anden tildeling der også tilgodeser behovet for svovl.

FOSFOR OG KALIUM

Vær opmærksom på at få dækket behovet for fosfor og kalium i frøafgrøden. Det er vigtigt at planterne har tilstrækkeligt tilgængelig fosfor til rådighed til at sikre udviklingen af sideskud og af kalium der sikre plantens fotosyntese og vandbalance. Ved normale fosfor og kaliumtal skal der tilføres 20 kg fosfor og 50 kg kalium pr. ha Specielt på vandede sandjorde kan kaliummangel være et problem. Ved lave fosfor og kaliumtal bør der tilføres ekstra fosfor og kalium.
TILBAGE TIL FORSIDEN
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handsetpie-chartchart-bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram