+45 96 15 30 00

2. august 2023

Gødskning af vinterraps om efteråret

Generelt om gødskning af vinterraps om efteråret
Vinterraps har en betydelig optagelse af næringsstoffer om efteråret. Optagelsen afhænger i høj grad af såtidspunktet og af vejret fra såning til vinteren stopper væksten. En veludviklet vinterraps kan optage 80-100 kg kvælstof pr. ha i løbet af efteråret og stort set den samme mængde kalium.
Kvælstof
Kvælstof om efteråret er vigtigt for at sikre et passende udviklingstrin inden vinteren. På husdyrbrug er der ved tidlig såning ofte tilstrækkeligt med tilgængeligt kvælstof i jorden i efteråret til, at der ikke opnås merudbytter ved tildeling, når forårstilførslen korrigeres herefter. Selvom der ikke er et kvælstofbehov, kan det alligevel anbefales at tildele en mindre kvælstofmængde for bl.a. at styrke rapsens konkurrenceevne overfor ukrudt. Denne effekt er naturligvis størst, hvis gødningen placeres i/ved sårækken.

Ved sen såning er kvælstoftilførsel vigtig for at få en hurtig vækststart. Vinterrapsens kvælstofoptagelse falder drastisk, jo senere den sås. Vær derfor opmærksom på ikke at give for meget kvælstof ved sen såning, da afgrøden ikke kan nå at udnytte det.

I tabellen er angivet et forslag til tildeling af kvælstof til vinterraps om efteråret.
*Sås der til den sene side for lokaliteten, bør der ikke tilføres mere end 50 kg N, da planterne ikke kan nå at udnytte mere. Sås der meget tidligt kan mængderne reduceres 10 kg N, hvis man er bange for, at planterne skal blive for store inden vinter.
Andre makronæringsstoffer
Ved lave kaliumtal, hvilket næsten altid er tilfældet på grovsandet jord, skal rapsen tilføres 30-50 kg kalium pr. ha om efteråret samtidig med kvælstoftildelingen. Hvis der hyppigt nedmuldes halm eller anvendes fast husdyrgødning eller dybstrøelse i sædskiftet, dækkes kaliumbehovet almindeligvis herfra undtagen på grovsandet jord.

Ved lave fosfortal bør der suppleres med fosfor. På grovsandet jord og på kolde lokaliteter kan det også være formålstjenligt at tildele en mindre mængde fosfor i efteråret ved middelhøje fosfortal. Hvis der er planlagt tilførsel af fosfor i handelsgødning til foråret eller til sædskiftet generelt, er det også oplagt at anvende en del af dette i efteråret til vinterrapsen. Der kan anvendes 5-10 kg fosfor pr. ha.

Vinterraps har behov for magnesium, og der bør ved lave magnesiumtal anvendes en magnesiumholdig gødning.

Behovet for svovl følger behovet for kvælstof. Hvis der tildeles kvælstof i handelsgødning, skal det ske med en svovlholdig kvælstofgødning. Hvis der mangler fosfor og kalium, kan en NPKS-gødning anvendes. Ligeledes vil en forsuret gylle tilføre N, P, K og S.
Udbringningsmetode
Hvis man råder over placeringsudstyr til gødning på såmaskinen, anbefales det at placere gødningen ved såning. Placeret gødning har den fordel, at det er rapsen, som gødskes frem for ukrudt. Handelsgødning bør under alle omstændigheder udbringes senest før eller ved såning. Der er i forsøg set store spireskader ved blanding af gødning og udsæd af raps, så dette må frarådes.
Gylle
Vinterraps kan udnytte gylle om efteråret, uden at det medfører et større tab af kvælstof ved udvaskning.

Kvælstof i svinegylle skal udnyttes med 80 pct, mens kvælstofindholdet i kvæggylle skal udnyttes med 75 pct. Det høje udnyttelseskrav betyder, at der skal være fokus på at undgå tab af kvælstof for at hindre undergødskning. Som landmand kan du gøre følgende:
Udbring ikke mere end 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha om efteråret til vinterraps. Reducer tilførslen yderligere, hvis arealet tidligere er tilført husdyrgødning.
Nedfæld gyllen før såning, hvis muligt. Det reducerer risikoen for ammoniaktab i forhold til slangeudlægning i den etablerede afgrøde.
Reducer ammoniaktabet fra gylle udbragt med slanger i den etablerede afgrøde – specielt ved udbringning under varme, tørre og blæsende forhold. Dette kan ske ved forsuring af gyllen og ved at sikre, at slangerne slæber på jordoverfladen.
Tilsæt evt. nitrifikationshæmmer til den udbragte gylle. Dette er specielt relevant ved udbringning på sandede jorder.
Udbringningsstrategi
Fordele og ulemper ved forskellige udbringningstidspunkter for gylle til vinterraps fremgår af nedenstående tabel.
Fast husdyrgødning
Det er muligt at anvende fast husdyrgødning forud for såning af vinterraps – det er faktisk den eneste mulighed for at anvende fast husdyrgødning om efteråret.
Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram