+45 96 15 30 00

9. februar 2023

Gødskning af vinterraps

Status

Rapsen voksede godt til i det milde efterår, og nogle var nervøse for om rapsen blev for kraftig til at kunne klare vinteren. Det tyder dog på, at langt de fleste marker er kommet godt igennem vinteren. Enkelte steder er der lidt huller, hvor der stod vand i Januar. Med lidt stigende temperatur er rapsen klar til vækststart og så skal vi sørge for at der er gødning til rådighed.
Landmand.dk, kan du se dine rapsmarker (hvis markplan er lavet i Mark Online). De får en grøn, gul eller rød farve, alt efter hvor kraftige markerne er.

Beregningsforudsætninger:

Baggrunden for beregningen er den indtastede kvælstofmængde anført i MarkOnline og biomassen målt fra satellit i perioden oktober til november.

I beregningen af kvælstofbehovet er anvendt en pris på 18 kr. pr. kg kvælstof og 425 kr. pr. hkg raps.

Hvis oplysningerne i MarkOnline er forkerte, eller du ønsker at beregne behovet ved et andet prisforhold, kan du indtaste de korrekte oplysninger i dette regneark til beregning af kvælstofbehovet.

Det beregnede kvælstofbehov er vejledende, og du bør forholde dig kritisk til, om du mener, at behovet er passende for netop din mark. Drøft behov og tildelingsstrategi med din planterådgiver.

Du skal selvfølgelig være OBS på, at overholde ejendommens samlede gødningskvote, som jo er uafhængig af satellit-observationer. Nedenstående er et eksempel uden den helt store variation.

Delingsstrategi

I de fleste tilfælde vil en todelt strategi for tilførsel af kvælstof være at foretrække. Engelske forsøg tyder på, at det kan være en fordel med en tredeling, hvor man gemmer 20-40 kg kvælstof pr. ha til udbringning i blomstringsfasen, men kun hvis man har erfaring for lejesæd i sine rapsmarker. Hvis man til en kraftig rapsmark vælger kun at udbringe en beskeden mængde kvælstof ved første tildeling, bør der ikke gå længere end ca. 3 uger, før anden tildeling sker, fordi der ellers er risiko for, at afgrøden ”løber tør” for kvælstof.
I tabel 1 ses forslag til delingsstrategi for kvælstof til en forholdsvis kraftig udviklet vinterraps, som det typisk ses i foråret 2023.
1) Er rapsen normalt udviklet øges kvælstofmængden ved 1. tildeling i tabellen med 20-30 kg N pr. ha. Er rapsen svagere end normalt udviklet øges kvælstofmængden ved 1. tildeling med 40-60 kg N pr. ha.
2) Ved tredje tilførsel bør der ikke tilføres mere end 20-40 kg N pr. ha for at reducere risikoen for svidninger med flydende gødning. Undgå at blande med svampemiddel, hvis der udbringes mere end ca. 20 kg kvælstof.
3) Hvis kun der udbringes en meget lav mængde kvælstof, bør svovlforsyningen sikres på anden vis end en NS-gødning

Gødningstyper

Vinterraps har et svovlbehov på 30-40 kg pr. ha, som skal tilføres i handelsgødning. Det er vigtigt, at mindst halvdelen af denne mængde udbringes ved den første tilførsel af kvælstof. Brug derfor en kvælstoftype med et højt indhold af svovl i forhold til kvælstof. Det gælder især, hvis en del af kvælstoftilførslen dækkes af gylle. Svovlsur ammoniak kan være et oplagt valg, men vær opmærksom på, at denne gødningstype kan være vanskeligt at sprede jævnt på stor arbejdsbredde især i en lav dosering. Vær OBS på at der findes forskellige kvaliteter af svovlsur ammoniak.

Ved udbringning lige før eller ved blomstring kan der anvendes flydende gødning. I givet fald kan der anvendes en helt eller delvis ureabaseret gødning. Ved anvendelse af flydende gødning kan man anvende f.eks. en 5-huls gødningsdyse eller en alm. fladdyse. Vælges en fladdyse vil en større andel af kvælstoffet optages i afgrøden gennem bladene, og kvælstofeffekten er hurtigere.

For at reducere risikoen for svidning af bladene med flydende gødning, bør man maksimalt udbringe 40 kg N pr. ha. Udbring i køligt vejr (maks. 15 grader) på tørre blade, men ikke hvis der er udsigt til nattefrost. Der bør ikke blandes planteværnsmidler sammen med gødning, da det øger risikoen for svidninger betydeligt.

Hvis der anvendes fast handelsgødning, bør sidste tildeling ske før begyndende blomstring, da sen udbringning giver mange slagskader på planterne, og det kan knibe med at få gødningen jævnt fordelt, når gødningskornene bremses af planter under vejs.
Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram