+45 96 15 30 00

21. februar 2024

Gødskningsstrategi i vintersæd

Som hovedregel gælder for alle arter, at der bør tilstræbes at gøde svage afgrøder lidt ”hårdere” end kraftige afgrøder. Som hjælp til at vurdere, om afgrøden er kraftig, kan man se biomassekort på CropManager (kræver abonnement).

Husk, at det ikke er tilladt af udbringe husdyr- og handelsgødning på frosne, vandmættede eller snedækkede arealer.
Vinterhvede
Kvælstof bør som hovedregel tilføres ad flere gange. Dette giver en mere harmonisk vækst, et bedre proteinindhold, mindre risiko for lejesæd samt mindre risiko for udvaskning. Svage hvedemarker tilføres gødning tildigt, mens første tildeling udskydes i kraftigt udviklede marker.

I februar er risikoen for vintervejr for stor til, at det er tilrådeligt at tilføre gødning, og mængden af lys giver også begrænsninger i væksten. Derfor bør gødning tidligst gives de sidste dage i februar eller i starten af marts. Mange års forsøg viser generelt, at risikoen for udbyttetab ved lidt for sen tilførsel af kvælstof til vinterhvede er meget begrænset, så længe første tildeling sker inden 1. april. Giver man gødning tidligt er det, især på sandjord, vigtigt at kun give en mindre mængde for at minimere risikoen for tab ved udvaskning.
Generelt forslag til kvælstofstrategi

STRATEGI

5.-15. MARTS
(VÆKST START)

ST. 30 
(5.-15. APRIL)

ST. 37-45
(FANEBLAD FREMME)

TODELT

60 kg N/ha
Resten

TREDELT

60 kg N/ha
Resten -40 kg N/ha
40 kg N/ha
I strategien er lagt op til, at man kan anvende en tredeling af kvælstofmængden. Det giver mulighed for en omfordeling af kvælstof ved sidste tildeling. Hvis man ønsker at tilføre kvælstof ad to gange, kan vinterhveden færdiggødskes i den begyndende strækningsfase (st. 30-32). En todeling og en tredeling vil normalt resultere i stort set samme udbytte, men en todelt strategi resulterer i en lidt lavere proteinprocent og lidt større risiko for lejesæd.

Tredeling af kvælstoffet giver fuldt udbytte hvis der i første og anden tildeling samlet set gives mindst 150 kg N.

Gylle kan anvendes i stedet for handelsgødning ved anden tildeling. Ved denne strategi kan afgrødens svovlforsyning ske med en NS-gødning ved første tildeling.

Bruges gylle ved første tildeling bør der suppleres med en mindre mængde handelsgødning med et højt svovlindhold – f.eks. svovlsur ammoniak ellers bør svovlforsyningen sikres ved at anvende forsuret gylle. Ellers risikerer man svovlmangel i afgrøden i april. Effekten af forsuring er størst, hvis gyllen udbringes på dage med høje temperaturer, vind og lav luftfugtighed, men det tilstræbes at udbringe gyllen i ”gyllevejr” for at undgå kvælstofafdampning.
Vinterbyg
Vinterbyg starter væksten tidligere og kraftigere end vinterhveden, og den skal derfor gødes hårdere fra start.

Landsforsøg og forsøg i England tyder på, at man med fordel kan tilføre en større andel af kvælstoffet ved første tildeling, end det hidtil har været praksis. Årsagen er, at man stimulerer et større antal aksbærende skud. Man skal dog være opmærksom på, at en tidlig tilførsel af en stor mængde kvælstof også øger risikoen for lejesæd, og hvis man har erfaring med lejesæd på bedriften, bør vækstreguleringsstrategien tilpasses derefter.
Generelt forslag til kvælstofstrategi

STRATEGI

1.-5. MARTS
(VÆKST START)

ST. 30 
(15. APRIL)

ST. 37
(FANEBLAD FREMME)

TODELT

100 kg N/ha
Resten

TREDELT

100 kg N/ha
Resten -30 kg N/ha
30 kg N/ha
En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have minimal betydning for høstudbyttet. En eventuel tredje tildeling kan ske fra st. 32 til begyndende skridning. Hvis man vælger en todelt strategi, skal vinterbyggen færdiggødskes med resten af kvælstoffet i sidste halvdel af april.
Vinterrug og vintertriticale
Vinterrug starter væksten tidligt, men den er samtidigt mere nøjsom end vinterbyg og -hvede. Strategien for rug er meget afhængig af, om det må vækstreguleres (OBS ingen vækstregulering i brødrug). Må der vækstreguleres kan første tildeling differentieres som for hveden.

Tidspunktet for tilførsel af kvælstof til vinterrug og triticale har normalt ikke så stor indflydelse på udbyttet, men det kan påvirke proteinindholdet og risikoen for lejesæd. Landsforsøg viser dog, at hovedparten af kvælstoffet skal være udbragt inden afgrøden begynder at strække sig (omkring st. 30). Ellers går det ud over udbyttet.
Generelt forslag til kvælstofstrategi

STRATEGI

1.-5. MARTS
(VÆKST START)

ST. 30 
(10.-15. APRIL)

ST. 32-37
(FANEBLAD FREMME)

TODELT

100 kg N/ha
Resten

TREDELT

100 kg N/ha
Resten -35 kg N/ha
35 kg N/ha
Hvis man vælger en todelt strategi, skal vinterrug og triticale færdiggødskes med resten af kvælstoffet i sidste halvdel af april (omkring stadium 30).

En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have mindre betydning for høstudbyttet. En tredeling af kvælstofmængden giver desuden mulighed for at omfordele sidste kvælstoftilførsel. Tredje tildeling kan ske omkring st. 32-34 med fuld udbytteeffekt.

Tidlig tilførsel af kvælstof er vigtigere i vinterrug end i vinterhvede, men så længe tildeling sker inden 1. april, koster det sjældent udbytte. Jo mere kvælstof der tildeles tidligt, jo lavere bliver proteinprocenten og risikoen for lejesæd øges. I svage marker bør kvælstofmængden øges lidt.

Hvor der tilføres gylle til rug i foråret, skal det gerne ske i første halvdel af april. Dette af hensyn til risiko for meldrøjer ved senere udbringning.
Gødningstyper
Ved den første gødskning i vintersæden anvendes helst en svovlholdig kvælstofgødning, hvor ammoniumindholdet er højt f.eks. NS 26-13S eller NS 26-14S. Der kan også anvendes svovlsur ammoniak, men det skal huskes, at svovlsur ammoniak skal anvendes før 1. april, hvis den spredes/ udstrøs på jordoverfladen. Generelt ses at kvælstof optaget er bedre ved brug af ammoniumsulfatnitrat-lignende gødninger end svovlsur ammoniak.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram