+45 96 15 30 00

21. juni 2023

Registreringsnet uge 25:

Registrering af skadegørere i hvede, vårbyg og havre

Svampesygdomme og skadedyr i vinterhvede
9. registrering er foretaget.

Svampesygdomme: Hveden er nu så fremskreden i udviklingen, at evt. svampebekæmpelse ikke længere er aktuel i mange marker.
Sprøjtefristen for de aktuelle midler er vækststadie 69 (afblomstring).

Angrebene af Septoria er fortsat meget svage. I områder, hvor der kan forekomme brunrust (sydlige områder og især sydlige kystnære områder) har det været anbefalet at følge udviklingen af brunrust.

De første fund af brunrust er først registreret nu og er kun fundet på 3 lokaliteter nemlig på Lolland (1 pct. angrebne planter i Champion, Informer og Kvium), ved Sønderborg (0,5 pct. hhv. 2 pct. angrebne planter i Kvium hhv. RGT Bairstow) og ved Åbenrå (1 pct. hhv. 0,5 pct. angrebne planter i Kvium hhv. RGT Bairstow). Brunrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet ved over 25 procent angrebne planter frem til sprøjtefristen. Anvend billige midler med bedst effekt mod brunrust i omkring kvart dosis.

De dyrkede sorter har karakteren 2 eller 3 i modtagelighed for brunrust (0-3 skala, hvor 3 er meget modtagelig). Følgende sorter har karakteren 3: Pondus, RGT Bairstow, Kvium, Champion og Chevignon.

Gulrust er fundet med svage angreb på 2 lokaliteter. På Bornholm er i RGT Stokes og Kvium fundet enkelte striber på meget få blade (0,01 pct. angrebne planter) samt i Heerup med 5 procent angrebne planter. Ved Sønderborg er fundet svage angreb i Heerup (0,1 pct. angrebne planter). Fra praksis er 19. juni meldt om gulrust i Heerup i to marker kystnært beliggende ved Ulfborg i Vestjylland med spredt forekomst og en enkelt rede med 5-7 angrebne planter. Markerne var behandlet med 0,5 l Balaya den 30. maj.

Bayer har tidligere meldt om gulrust i en ubehandlet mark med Benchmark. Sorten er ikke længere i nævneværdig dyrkning og har karakteren 4 modtagelighed, som betyder ekstrem modtagelig.

Gulrust kan godt trives i tørt vejr, så følg udviklingen i modtagelige sorter i marker, der ikke er så langt i udviklingen. Sorten Zyatt har 3 i modtagelighed. Følgende sorter har karakteren 2 i modtagelighed: Heerup, RGT Stokes, KWS Extase, DLG Wheat Mix Star. 

Sorterne er dog ikke meget modtagelige, og der er i år kun meldt om relativ få tilfælde af gulrust i hvede.

I de pløjede marker er der fortsat ikke hvedebladplet eller kun svage angreb. I år findes mange marker med fysiologiske pletter, som kan forveksles med hvedebladplet.
Gulrust i Heerup fundet i to marker beliggende kystnært ved Ulfborg i Vestjylland. Spredt forekomst og en enkelt rede med 5-7 planter med angreb. Markerne er behandlet med 0,5 l Balaya den 30. maj. 

Fotograferet 19. juni 2023 af Michael D. Fleng, Sagro.
Skadedyr:
Bladlusene har bredt sig i den forløbne uge, og der er pt. udløst bekæmpelse (mindst 40 procent angrebne strå) i 15-20 procent af observationerne.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus er ligesom i vårsæd:
25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og
40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse.
Tærsklerne gælder til st. 73 (alle kerner halv størrelse, tidlig mælkemodenhed).
Frem til st. 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket til let grynet ) er bekæmpelse aktuel ved 100 procent angrebne strå.
Et strå tæller som angrebet, blot der findes een bladlus pr. strå. Ved sen bekæmpelse skal man dog samtidig vurdere antallet af bladlus pr. strå og afgrødens ”grønhed”. Jo flere store kolonier og jo grønnere afgrøden er, jo større behov for bekæmpelse.

I hvede anbefales lavere doser end i vårbyg, fordi bladlusene er lettere at bekæmpe i aksene i hvede end i bunden af afgrøden i vårbyg. Anvend ved behov 0,1 kg Lamdex, 0,05 kg Kaiso Sorbie, 0,05-0,1 l Mavrik, 0,05-0,125 kg Pirimor eller 0,08-0,1 kg Teppeki.

Pirimor og Teppeki skåner nyttedyr, så risikoen for fornyet opformering nedsættes ved brug af disse midler.

Vær opmærksom på, at bladlusene udskiller honningdug, og at bier søger på honningdug. Brug her midler uden bimærke, dvs. Pirimor, Teppeki og Mavrik.

Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Både vækststadier og antal dage skal overholdes. Se oversigt 1.

Oversigt 1: Sprøjtefrister i korn for skadedyrsmidler

MIDDEL

SPRØJTEFRIST

Lamdex
St. 9-12 og 37-65 og 30 dage
Kaiso Sorbie
28 dage
Mavrik
St. 31-75 og 30 dage
Pirimor 500 WG
St. 31-75 og 30 dage
Teppeki
St. 21-77
Det gennemsnitlige vækststadie er 70 (afblomstret). Variationen er vækststadie 65-75.
Foto 2. 

Bladlus i hvedeaks fotograferet 14. juni 2023 af Anders Østergaard Sigersted, Velas, Fyn.
Svampesygdomme og skadedyr i vårbyg
5. registrering er foretaget.

Svampesygdomme: Angrebene af skoldplet, bygbladplet og meldug er stadig meget svage. Angrebene af bygrust er også svage, men angrebene har bredt sig lidt i den forløbne uge, og der er udløst bekæmpelse i ca. 10 procent af de ubehandlede marker.
Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. De fleste af de dyrkede sorter er modtagelige.

Ved angreb af bygrust over tærsklen kan anvendes billige midler med god effekt mod rust i 20-25 procent dosis.
Der er ikke fundet angreb af Ramularia. Bekæmpelse målrettet Ramularia anbefales ikke, da år med betydende angreb er meget sjældne, og der skal benyttes meget høje doser af Propulse for at få tilstrækkelig effekt. Bekæmpelse skal endvidere udføres før symptomer ses.
Skadedyr:
Der er fortsat mange bladlus i mange marker. Bekæmpelsestærsklen for bladlus på mindst 40 procent angrebne strå er overskredet på ca. 10 procent af lokaliteterne.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus er ligesom i hvede:
25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og
40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse.
Tærsklerne gælder til st. 73 (alle kerner halv størrelse, tidlig mælkemodenhed).
Frem til st. 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket til let grynet ) er bekæmpelse aktuel ved 100 procent angrebne strå.
Et strå tæller som angrebet, blot der findes een bladlus pr. strå. Ved sen bekæmpelse skal man dog samtidig vurdere antallet af bladlus pr. strå og afgrødens ”grønhed”. Jo flere store kolonier og jo grønnere afgrøden er, jo større behov for bekæmpelse.

Bekæmpelse tilstræbes udført før der udvikles kraftige angreb, da kraftige angreb kan være svære at bekæmpe effektivt i vårsæd.

Angrebene af bladlus er traditionelt højest i de sydlige og østlige egne og lavest i Vest- , Midt- og Nordjylland.

I flere marker er også mange kornbladbiller. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå indtil omkring begyndende skridning, hvorefter bekæmpelse ikke længere anbefales. Bekæmpelse rettet mod kornbladbillelarver er derfor ikke længere aktuel i mange marker.

Til bekæmpelse af bladlus i vårsæd kan f.eks. anvendes 0,125 kg Pirimor 500 WG. Pirimor skåner nyttedyr, så der er mindre risiko for, at bladlusene igen opformerer sig i marken. Ved mange kornbladbillelarver anbefales derimod pyrethroider (0,15 kg Lamdex (må anvendes i st. 9-12 og 37-65), 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,1 l Mavrik). Evt. kan der anvendes en blanding af Pirimor med et af disse midler i reduceret dosis, dvs. f.eks. 0,05 kg Pirimor + 0,1 kg Lamdex.

Vær opmærksom på, at bladlusene udskiller honningdug, og at bier søger på honningdug. Brug her midler uden bimærke, dvs. Pirimor, Teppeki og Mavrik.

Visuelt vurderet opnås den bedste effekt mod bladlus i vårsæd ofte med Pirimor, mens der efter brug af pyrethroider tit efterlades flere bladlus. Tidligere års forsøg med bladlusbekæmpelse viser dog, at merudbyttet ved brug af pyrethroider ikke er lavere end ved brug af Pirimor.

I tætte marker er det vigtigt at anvende meget vand og langsom kørsel, så sprøjtevæsken kan trænge ned i afgrøden til bladlusene, der opholder sig på stråene i jordoverfladen og under de nedre blade. Anvend på tørre planter mindst 200 l vand og gerne mere afhængig af plantemassen (vækststadie og buskning). Ved sprøjtning på fugtige planter kan vandmængden reduceres.

Det gennemsnitlige vækststadie er 57 (tæt på gennemskridning), og variationen er vækststadie 43-71.
Mariehønens larve hhv. puppe fotograferet 18. juni 2023. Både voksne og larver æder mange bladlus, men i mange marker er der for mange bladlus til at de kan klare opgaven.
Puppe af svirreflue hhv. bladlus parasiteret af snyltehvepse fotograferet i havremark med mange bladlus 18. juni 2023. Svirrefluer og snyltehvepse er nyttedyr.
Svampesygdomme og skadedyr i havre
5. registrering er foretaget.

Angrebene af svampesygdomme er svage. Der er kun fundet meldug i 3 tilfælde nemlig i Symphony (10 pct. angrebne planter), Dominik (0,5 pct. angrebne planter) og Lion (0,01 pct. angrebne planter). Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til vækststadie 65 (blomstring) ved over 50-75 procent angrebne planter. Sorterne Delfin og Scotty er resistente mod meldug.

Der er fortsat mange bladlus i mange marker. Bekæmpelsestærsklen for bladlus på mindst 40 procent angrebne strå er overskredet på ca. 10 procent af lokaliteterne.

I flere marker er også mange kornbladbiller. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå indtil omkring begyndende skridning, hvorefter bekæmpelse ikke længere anbefales. Bekæmpelse rettet mod kornbladbillelarver er derfor ikke længere aktuel i mange marker.

I havre foretages der relativ få registreringer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 56 (under skridning). Variation 43-59.

Har du behov for sparring er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram