+45 96 15 30 00

17. maj 2023

Registreringsnet uge 20

Registrering af skadegørere i vinterbyg, rug og hvede
Svampesygdomme i vintersæd
I registreringsnettet i korn medtælles angreb på hele planten i de tidlige vækststadier og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå. Ved angivelse af de vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn nedenfor er det forudsat, at denne bedømmelsesmetode anvendes.
Svampesygdomme i vinterbyg
5. registrering er foretaget.

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt. Mest skoldplet er fundet i Bordeaux og Valerie. Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 3 dage med nedbør. Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især obs på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning, hvor tærsklen er lavere. Af figur 1 nedenfor fremgår, at angrebene pt. ligger lidt over niveauet i 2022.

Tilfælde af bygrust er fundet i alle sorter. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. Der er udløst bygrustbekæmpelse i ca. 10 procent af de ubehandlede observationer. Af figur 2 nedenfor fremgår, at angrebene pt. ligger under niveauet i 2022.

Angrebene af meldug og især bygbladplet er overvejende svage. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter indtil gennemskridning ved over 50-75 procent angrebne planter.

Der er pt. ikke fundet Ramularia. Angreb optræder ofte sent. Ifølge tyske angivelser fremmes angreb af høj solindstråling, varmt vejr og nattedug.

Til svampebekæmpelse omkring skridning kan f.eks. anvendes 0,3-0,45 l Propulse + 0,2-0,25 l Comet Pro. Der kan også anvendes andre blandingspartnere til Propulse, såfremt triazolregnskabet tillader det. Der kan f.eks. anvendes 0,3-0,45 l Propulse + 0,15-0,2 l Proline Xpert, som i vækststadie 38-69 tæller 6-8 procent i triazolregnskabet. Blandingen 0,25-0,35 l Pictor Active + 0,2-0,3 l Propulse kan også anvendes og tæller heller ikke med i triazolregnskabet.

Svampebekæmpelse i byg anbefales før stakkene breder sig ud og dermed reducerer nedtrængningen af svampemiddel til bladene.

Det gennemsnitlige vækststadie er 48 (første stak snart synlig). Variationen er vækststadie 37-58.
Figur 1. Udviklingen af skoldplet i vinterbyg i registreringsnettet i år i forhold til de to foregående år.
Figur 2. Udviklingen af bygrust i vinterbyg i registreringsnettet i år i forhold til de to foregående år.
Foto 1. Skoldplet i ubehandlet vinterbyg fotograferet 11. maj 2023.
Foto 2-3. Brunplet (Septoria (nu Stagonospora) nodorum f.sp. hordei) på nedre blade i vinterbyg i ubehandlet sort i observationsparceller fotograferet 11. maj 2023. Pletterne er linseformede, og der dannes brune pyknider i pletterne. Angreb kan forveksles med plettypen af bygbladplet. Svampen optræder i visse år og var bl.a. mere udbredt end normalt i flere vårbygmarker i 2022. Ghita Cordsen Nielsen, SEGES Innovation
Svampesygdomme i rug
4. registrering er foretaget. Der er kun fundet brunrust på en enkelt lokalitet i to sorter (0,01 pct. angrebne planter). Der er ikke fundet meldug.

Skoldplet er mest udbredt. Angreb bekæmpes efter en periode med fugtige forhold, og kun når angrebet breder sig op ad planterne. Evt. bekæmpelse er aktuel til under skridning og er således ikke længere aktuel i mange marker.

Brunrust udvikler sig ofte sidst i sæsonen, da svampen især trives under varme forhold og ved bladfugt. Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter. Dette er relativ svage angreb, men der opnås bedst effekt ved svage angreb. Evt. bekæmpelse er aktuel indtil sprøjtefristen, som for Prosaro er vækststadie 69 (afblomstring). Jo senere bekæmpelse jo større mulighed er der for, at behandlingen holder længe nok.

Det gennemsnitlige vækststadie er 51 (begyndende skridning). Variationen er vækststadie 49-58.
Foto 4. Enkelt brunrustpustel i rug i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 15. maj 2023 af Irene Skovby Rasmussen.
Svampesygdomme i vinterhvede
4. registrering er foretaget.

Der er ikke fundet gulrust eller brunrust i registreringsnettet. Tidligere er fra praksis meldt om gulrust i Heerup, men denne melding er nu trukket tilbage. Meldug er kun fundet med svage angreb på 3 lokaliteter (0,01, 0,1 hhv.10 procent angrebne planter).

Beslutning om evt. bekæmpelse af Septoria i vækststadie 32 (2 knæ udviklet) vurderes nu at være truffet.

I tabel 1 ses en oversigt over sorternes modtagelighed for Septoria.
Tabel 1: Oversigt over de mest udbredte sorters modtagelighed for Septoria

MODTAGELIGHEDGRUPPE 1-3,
3 = MEGET MODTAGELIG

SORTER OG SORTSBLANDINGER

1
Heerup, Informer, Kvium, Pondus, RGT Stokes samt sortsblandingerne 
DLG Wheat Mix Star (Heerup, RGT Stokes, Kvium), NOS Hvede mix 2220 
(Pondus, Informer, RGT Bairstow) og Wheat Mix 221 (Heerup, Kvium, Rembrandt)
2
Champion, KWS Extase, Rembrandt, RGT Bairstow samt sortsblandingerne 
HK Hvedemix 2022 (Pondus, RGT Bairstow, KWS Dawsum) og NOS Hvede 
mix 2210 (Pondus, Informer, RGT Saki)
3
Chevignon, KWS Dawsum, RGT Saki
Pt. er der mere angreb på de pt. 2 øverste fuldt udviklede blade end i 2022. Det ses visuelt og kan også måles via qPCR. I 2022 visnede mange af de nedre blade i det tørre forår, og Septoria udviklede sig derfor senere end i år. Der er dog store variationer i angrebene fra mark til mark. Mest angreb ses især i de tidligt såede marker, hvor der var mere nedbør, da nogle af de mere blivende blade var fremme.

I figur 3 ses udviklingen af Septoria i år i forhold til de to foregående år.

I vækststadie 37-39 anbefales behandling med Balaya i alle sorter. Det skyldes, at Balaya har bedst effekt mod Septoria, og midlet senest må anvendes i vækststadie 40 (lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig). Dosisintervallet er 0,5-0,75 l Balaya. Dosis afhænger af sortens modtagelighed, nedbørsforholdene og angrebene i marken.

Da man ikke kan sprøjte alle marker samtidig, er der også udført landsforsøg, hvor man måler merudbyttet ved sprøjtning med Balaya i vækststadie 37-39 contra allerede en uge før. Vækststadium 37-39 er i forsøgene defineret som, at fanebladet er fuldt udviklet på alle hovedskud, men ikke på sideskuddene. Forsøgene viste, at der var samme merudbytte ved at sprøjte i vækststadium 37-39 som ved at sprøjte en uge før.

Det gennemsnitlige vækststadie er 34 (fanebladet endnu ikke synligt). Variationen er vækststadie 32-37.
Figur 3. Udviklingen af Septoria i hvede i registreringsnettet i år i forhold til de to foregående år.
Foto 5. Bladspidser i tidligt sået hvede med brune misfarvninger på det pt. 3. øverste blad fotograferet 16. maj 2023. Der er pt. ingen pyknider i nogen af de brune misfarvninger på billedet trods de udbredte pletter. Om pykniderne er på vej eller der også er tale om fysiologiske pletter/bladslid vil snart vise sig. Ghita Cordsen Nielsen, SEGES Innovation
Foto 6. Blad med angreb af Septoria og tydelige pyknider fotograferet 15. maj 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.
Har du spørgsmål eller brug for sparring i marken, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

JENS CHR. LUNDGAARD

Planterådgiver
Artiklen er skrevet af Ghita Cordsen Nielsen, SEGES og redigeret af Jens Chr. Lundgaard, planterådgiver, Fjordland. 
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram