+45 96 15 30 00

7. juni 2023

Registreringsnet uge 23

Svampesygdomme i rug

Foto:  Brunrust i rug i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 6. juni 2023 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.
7. registrering er foretaget.
Rugen er nu tæt på afblomstring, og beslutning om evt. bekæmpelse af brunrust skal derfor træffes i indeværende uge.

Brunrust udvikler sig ofte sidst i sæsonen, da svampen især trives under varme forhold og ved bladfugt. Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter. Dette er relativ svage angreb, men der opnås bedst effekt ved svage angreb. Evt. bekæmpelse er aktuel indtil sprøjtefristen, som for Prosaro er vækststadie 69 (afblomstring).
Der er fundet brunrust i ca. 40 procent af de ubehandlede observationer og med svage angreb i de fleste tilfælde (0,01-1 procent angrebne planter) og 2-5 procent angrebne planter i enkelte tilfælde.

Det gennemsnitlige vækststadie er 68 (tæt på afblomstring).

Svampesygdomme og skadedyr i vinterhvede

7. registrering er foretaget.

Svampesygdomme: Det tørre vejr fortsætter, og vejrudsigten lover stadig ikke nedbør. Inkubationstiden for Septoria er ca. 3 uger, dvs. at der fra nedbør til angreb bliver synlig forløber ca. 3 uger. Hvis der f.eks. kommer nedbør den 15. juni, så vil angrebene vise sig ca. 7. juli. Der skal dog mere end 1 generation til at give betydende angreb, så bekæmpelse rettet mod Septoria er ikke længere aktuel i år. I områder, hvor der traditionelt ikke forekommer brunrust, kan svampebekæmpelse derfor springes over.

Der er pt. ikke fundet brunrust. Brunrust trives under varme forhold og over 12°C om natten samt ved bladfugt (dug er tilstrækkeligt), så følg udviklingen. Angreb ses typisk i de sydlige og de sydlige kystnære områder. De dyrkede sorter har karakteren 2 eller 3 i modtagelighed for brunrust (0-3 skala, hvor 3 er meget modtagelig). Følgende sorter har karakteren 3: Pondus, RGT Bairstow, Kvium, Champion og Chevignon.

Bekæmpelse af brunrust anbefales i vækststadie 51-69 ved over 25 procent angrebne planter. Dette er svage angreb. Evt. bekæmpelse skal udføres ved svage angreb for at have tilstrækkelig effekt. Jo senere sprøjtning mod brunrust udføres jo større mulighed er der for at behandlingen holder tilstrækkeligt længe. Jo senere bekæmpelse jo lavere dosis kan bruges og jo bedre kan behovet for evt. bladlusbekæmpelse vurderes. Anvend de mest effektive midler i omkring kvart dosis. Vær obs på triazolreglerne. I oversigt 1 ses udvalgte midleres effekt mod brunrust og andre svampesygdomme. Propulse og Pictor Active indeholder SDHI-midler og kan med fordel undlades for ikke at selektere for resistens hos Septoria mod midlerne.

Der er stadig ikke fundet gulrust. Gulrust kan godt trives i tørt vejr, så følg her udviklingen i meget modtagelige sorter dvs. Zyatt (3 i modtagelighed). Følgende sorter har karakteren 2 i modtagelighed: Heerup, RGT Stokes, KWS Extase, DLG Wheat Mix Star. Sorterne er dog ikke meget modtagelige, og der er i år ikke meldt om gulrust i hvede, så risikoen for betydende angreb i disse sorter er meget lille.

Hold også øje med evt. hvedebladplet (DTR). I de pløjede marker er der dog pt. ikke hvedebladplet eller kun svage angreb. Lige nu findes derimod mange marker med fysiologiske pletter, som kan forveksles med hvedebladplet. Se fotos.
Oversigt 1 - Oversigt over udvalgte midlers effekt mod svampe samt sprøjtefrister
Efter skridning søger bladlusene op i aksene. Evt. bekæmpelse er tidligst aktuel, når aksene er fremme, så disse bliver ramt af skadedyrsmidler. Den vejledende bekæmpelsestærskel er ligesom i vårsæd 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og 40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. Et strå tæller som angrebet, blot der findes een bladlus pr. strå.

I hvede anbefales lavere doser end i vårbyg, fordi bladlusene er lettere at bekæmpe i aksene i hvede end i bunden af afgrøden i vårbyg. Anvend ved behov 0,1 kg Lamdex, 0,05 kg Kaiso Sorbie, 0,05-0,1 l Mavrik, 0,05-0,125 kg Pirimor eller 0,08-0,1 kg Teppeki. Pirimor og Teppeki skåner nyttedyr, så risikoen for fornyet opformering nedsættes ved brug af disse midler.

Betydende angreb i de øvrige vintersædsarter er sjældne, men de samme tærskler anvendes i alle kornarter. Ovennævnte tærskler gælder til st. 73 (tidlig mælkemodenhed). Frem til st. 75 (alle kerner fuld størrelse, kernindhold mælket til let grynet) er bekæmpelse aktuel ved 100 procent angrebne strå. Ved sen bekæmpelse skal man dog samtidig vurdere antallet af bladlus pr. strå og afgrødens ”grønhed”. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Se oversigt 2.
Oversigt 2. Sprøjtefrister i korn for skadedyrsmidler.
Foto:  Fysiologiske pletter i hvede fotograferet 5. juni 2023. Ses nu i en del hvedemarker på 2. , 3. og 4. øverste blad. Kan forveksles med hvedebladplet.
Foto:  Goldfodsyge i tidligt sået hvede med forfrugt hvede. Ca. 75 procent af rodnettet er dækket af angreb. Foto fra Skadestuen 1. juni 2023. Angreb slår tidligere og hårdere igennem i tørre år som i år.

Svampesygdomme og skadedyr i vårbyg

3. registrering er foretaget.

Svampesydomme: Angrebene af alle 4 svampesygdomme er stadig svage, og pt. er der ikke udløst bekæmpelse i nogen af de ubehandlede marker i registreringsnettet.

Der er kun fundet bygrust i knap 5 procent af de ubehandlede observationer, og under 1 procent angrebne planter. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter. De fleste af de dyrkede sorter er modtagelige.

Der er fundet bygbladplet i ca. 20 procent af de ubehandlede observationer, men med svage angreb og under bekæmpelsestærsklen. Mest er fundet i RGT Planet, og det højeste angreb er 10 procent angrebne planter. Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige (RGT Planet, Avenue) og modtagelige sorter (Skyway, Prospect, Focus, Lexy ) ved over 10-25 procent angrebne planter frem til vækststadie 65 (blomstring).

Angrebene af skoldplet er meget svage.

Det tørre vejr medfører at bygrust og i modtagelige sorter også bygbladplet er målet for bekæmpelse. Der kan derfor anvendes midler med god effekt på disse sygdomme. Jo senere bekæmpelse jo lavere dosis er nødvendig.

Hvor der både er behov for bekæmpelse af skadedyr og svampe, kan bekæmpelse mod svampe fra omkring vækststadie 37-39 tit holde hjem.

Skadedyr: Angrebene har bredt sig en del i ugens løb. Procent observationer med bladlus er øget fra 40 procent til ca. 80 procent i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen for bladlus på mindst 40 procent angrebne strå er overskredet på ca. 10 pct. af lokaliterne. Der er fundet op til 100 procent angrebne strå.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er ligesom i vinterhvede 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse og 40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. Et strå tæller som angrebet, blot der findes een bladlus pr. strå. Bekæmpelse tilstræbes udført før der udvikles kraftige angreb, da kraftige angreb kan være svære at bekæmpe effektivt i vårsæd. For tidlig bekæmpelse anbefales heller ikke, da det kan øge risikoen for opformering senere i sæsonen.

Fra praksis er især fra de sydøstlige egne meldt om marker med kraftige angreb, og bekæmpelse er her iværksat i en del marker. Her er også gjort den observation, at der er tendens til flest bladlus i de senest såede marker. Angrebene er traditionelt lavest i Vest-, Midt- og Nordjylland.

Det langvarige tørre vejr fremmer bladlusene, og det er vigtigt at undersøge markerne for angreb. Ved middelvalg skal behovet for bekæmpelse af kornbladbillelarver samtidig vurderes.

Angrebene af kornbladbillelarver har også bredt sig i den forløbne uge. Der er fundet op til 10 procent strå med larver. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå.
Foto:  Bygbladplet i RGT Planet fotograferet 5. juni 2023. Bygbladplet fremmes af varmt vejr og bladfugt.
Foto: Bladlus i vårbyg fotograferet 5. juni 2023 af Kasper Holm Kristensen, Velas.
Til bekæmpelse af bladlus i vårsæd kan f.eks. anvendes 0,125 kg Pirimor 500 WG. Dosis kan nedsættes til 0,05 kg ved anvendelse på et tidligt vækststadie, hvor det er lettere at ramme bladlusene. Pirimor skåner nyttedyr, så der er mindre risiko for, at bladlusene igen opformerer sig i marken. Ved mange kornbladbillelarver anbefales derimod pyrethroider (0,15 kg Lamdex (må anvendes i st. 9-12 og 37-65), 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,1 l Mavrik). Evt. kan der anvendes en blanding af Pirimor med et af disse midler i reduceret dosis, dvs. f.eks. 0,05 kg Pirimor + 0,1 kg Lamdex.

I tætte marker er det vigtigt at anvende meget vand og langsom kørsel, så sprøjtevæsken kan trænge ned i afgrøden til bladlusene, der opholder sig på stråene i jordoverfladen og under de nedre blade. Anvend på tørre planter mindst 200 l vand og gerne mere afhængig af plantemassen (vækststadie og buskning). Ved sprøjtning på fugtige planter kan vandmængden reduceres.

Det gennemsnitlige vækststadie er 36 (fanebladet tæt på at være synligt), men variationen er stor som følge af især stor spredning i såtid nemlig vækststadie 30-49.

Svampesygdomme og skadedyr i havre

Foto: Skud angrebet af frifluer i havremark sået 21. april 2023. Hjerteskuddet er gult, og de angrebne skud stopper væksten. Fotograferet 5. juni 2023.
Foto: Angreb af havrecystenematoder i havre fotograferet 30.maj 2023 i Skadestuen. Ved at farve rødderne med iod kan nematoderne ses i mikroskop, før hunnerne svulmer op med æg (cyster). Allerede når man ser på de unormalt udviklede rødder, får man mistanke om angreb. Både resistente og modtagelige havresorter kan skades af angreb. De resistente sorter nedbringer dog bestanden, men prisen er ved mange nematoder oftest for høj i havre. De fleste vårbygsorter er resistente, og de modtagelige vårbygsorter er mindre følsomme for angreb end havre.
3. registrering er foretaget.

Der er ikke fundet angreb af svampesygdomme.
Angrebene af bladlus og kornbladbillelarver har bredt sig i den forløbne uge. Bekæmpelsestærsklen for bladlus på mindst 40 procent angrebne strå er overskredet på ca. 20 procent af lokaliterne.

Der er fundet op til 15 procent strå med larver af kornbladbiller.

 Udviklingen af skadedyr i havre følger ofte udviklingen i vårbyg.

I havre foretages der relativ få registreringer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 34. Variation 31-39.

Kontakt din planterådgiver, hvis du ønsker sparring...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram