+45 96 15 30 00

9. august 2023

Regler for jordbearbejning efterhøst og forud for såning af forårssåede afgrøder

Nedenstående skema, viser reglerne for hvornår man må foretage jordbearbejdning af arealer hvor man skal have årssåede afgrøder. Der er ingen ændringer i forhold til sidste år. Der er dog indført nye regler grundet de nye GLM 6 regler.
Kilde: Seges
GLM6-krav
Hovedreglen er, at GLM6-kravet om jorddække gælder fra høst til senest 1. februar afhængigt af jordtype. Dog nedsættes kravet for hver periode, så man gradvist kan fjerne jorddækket på bestemte jordtyper eller afgrøder i løbet af de tre følsomme perioder:
Periode 1: Fra høst til og med 1. oktober
Man skal have jorddække på alle omdriftsarealer og arealer med permanente afgrøder
Fjerner man jorddækket, så der er bar/sort jord i denne periode, så skal der udsås et nyt jorddække inden 4 uger

Periode 2: Fra 2. oktober til og med 20. oktober
Man skal fortsat have jorddække på lettere lerjorder (JB 5–6, 10, 11) og sandjorde (JB 1–4). Hvis man fjerner jorddækket i denne periode, skal man udså nyt jorddække inden 4 uger
Man må fjerne jorddække på tunge lerjorde (JB 7–9) samt arealer hvor der har været roer uanset jordtype uden krav om at etablere nyt jorddække

Periode 3: Fra 21. oktober til og med 2. februar
Man skal fortsat have jorddække på alle sandjorde (JB 1 –4). Alle afgrøder på sandjorde er omfattet af kravet om jorddække, inklusive efterafgrøder. Fjernes jorddækket i denne periode, skal man etablere nyt jorddække inden 4 uger
Man må fjerne jorddækket på lettere lerjorder (JB 5–6, 10, 11) samt arealer med gartneriafgrøder og flerårige vedplanter uden krav om at etablere nyt jorddække. Man må også fjerne jorddække på arealer med efterafgrøder på lerjorde (JB 5-11)
I periode 3 (fra 21. oktober til og med 2. februar) betyder det, at efterafgrøder på sandjord ikke længere må nedmuldes fra 20. oktober, der skal man vente til 2. februar, men man må gerne nedvisne efterafgrøderne fra 21. oktober, da en nedvisnet efterafgrøde anses for at være jorddække.

Det bliver altså først muligt at nedpløje pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder på sandjord (JB 1-4) fra 2. februar. For arealer med udlæg af efterafgrøder i majs, må efterafgrøderne først destrueres 1. marts og arealer med alternativet kvælstoffikserende efterafgrøder må først destrueres fra 1. februar 2024.

Man kan selv vælge typen af jorddække. I de perioder, hvor der skal være jorddække, må du til enhver tid omlægge til en anden afgrøde, da GLM6 kravet ikke forhindrer dette. Dog skal der være udsået et nyt plantedække senest 4 uger efter jordbearbejdning.
GLM6-kravet om jorddække gælder, som udgangspunkt, for alle landbrugere. Dog er planteskoler, gartnerier med visse afgrøder og arealer, hvor der er høstet kartofler det seneste år, undtaget fra GLM6-kravet. Det samme gælder for arealer, hvor der anvendes ”økologisk praksis”.

Undtagelser
Arealer med omdriftsgræs og permanent græs, planteskoler, efter høst af visse gartneriafgrøder og arealer, hvor der sidst er høstet kartofler, er undtaget GLM6-kravet.

LEO BAJLUM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSOVERSIGTEN
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram