+45 96 15 30 00

9. august 2023

Regler for udbringning af husdyrgødning efter høst

Regler for udbringning af flydende husdyrgødning om efteråret

I perioden fra høst til 1. februar må der som hovedregel ikke udbringes flydende organisk gødning (gylle) og bundfald. 

Der er følgende undtagelser:
I perioden fra høst til 1. oktober må der udbringes flydende organisk gødning og bundfald til:
Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.
Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.
Arealer, hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller blandinger heraf forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne.
Udbringningsfristen kan forlænges indtil 15. oktober i regnfulde efterår. En eventuel forlængelse af fristen kan bl.a. ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.
I perioden fra høst til 15. oktober må der udbringes flydende organisk gødning og bundfald til arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

I perioden fra høst til 20. oktober må der udbringes fast spildevandsslam på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

Regler til udbringningsteknik

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved udlægning med slæbeslanger, slæbesko eller ved nedfældning. Ved nedfældning i fodergræs skal der anvendes en græsmarksnedfælder. Ved nedfældning på arealer uden afgrøder (sort jord) skal nedfældningsrenderne være tildækkede efter nedfældningen. Ved nedfældning i græs skal nedfældningsrenderne helt kunne indeholde den udbragte mængde gylle.

Ved anvendelse af slæbesko og slæbeslanger skal udbringningssystemet være i kontakt med jordoverfladen (slanger og sko skal slæbe på jordoverfladen).

Før såning og i fodergræs skal flydende husdyrgødning nedfældes, separeres eller forsures inden eller i forbindelse med udbringningen.

Bemærk, at nedfældning ikke kan erstattes af forsuring og slangeudlægning på arealer, som ligger indenfor 200 meter fra byzone eller sommerhusområder.

Regler for separering og forsuring af gylle

Betingelserne for at udlægge gylle med slæbeslanger eller slæbesko før såning eller i fodergræs er, at gyllen enten er separeret eller forsuret.

Væskefraktionen fra separeret kvæggylle må udbringes uden nedfældning eller forsuring, forudsat at tørstofindholdet ikke overstiger 3,9 pct. Væskefraktionen fra afgasset gylle må udbringes uden nedfældning eller forsuring, forudsat at tørstofindholdet ikke overstiger 3,6 pct.

Ved forsuring skal der benyttes faste doseringsmængder af syre. Syremængderne afhænger af gylletypen, og hvor og hvornår gyllen forsures.
Tabel 1. Mængde svovlsyre (96 pct.) der skal tilføres pr. tons gylle (eller tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration).

GYLLETYPE

MARKFORSURING, SAMT TANKFORSURING, HVOR GYLLEN UDBRINGES SENEST 72 TIMER EFTER FORSURINGSTIDSPUNKTET

TANKFORSURING*, HVOR GYLLEN UDBRINGES MELLEM 3 OG 28 DAGE EFTER FORSURINGSTIDSPUNKTET

     kg/tons

     kg/tons

Kvæggylle, ikke afgasset
     3,0
     4,4
Svinegylle, ikke afgasset
     2,9
     5,7
Afgasset gylle, samt andre
gylletyper
11,0
14,0
Gennemføres tankforsuringen i perioden fra 1. september til 31. marts, skal gyllen udbringes senest 4 uger efter forsuringen. Udbringes gyllen senest 72 timer efter forsuringen er gennemført, kan doseringsmængden reduceres til de mængder, der er gældende for markforsuring.

Gennemføres tankforsuringen i perioden fra 1. april til 31. august, skal gyllen altid udbringes senest 72 timer efter forsuringen. Til gengæld kan så man nøjes med at forsure med de doseringsmængder, der gælder for markforsuring.
Husdyrgødning der ikke nedfældes på arealer uden afgrøde (sort jord) skal nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer.

Miljøkrav

I en afstand af 20 meter til naturtyper omfattet af kategori 1-natur og naturtyperne højmoser og lobeliasøer omfattet af kategori 2-natur skal flydende husdyrgødning nedfældes eller forsures.
På skråninger med 6-12 pct. hældning mod vandløb og kystvande skal flydende husdyrgødning i en afstand på 20 m fra vandmiljøet nedfældes parallelt med vandløbet.

Regler for udbringning af fast husdyrgødning om efteråret

Udbringning af fast organisk gødning FØR etablering af vinterafgrøder
Der må kun tilføres fast organisk gødning til arealer, med græs, vintersæd, vinterraps eller gul sennep/olieræddike forud for sukkerroer der etableres før 1. september. Gødningen skal nedbringes indenfor 4 timer.
Udbringning af fast organisk gødning til arealer MED etablerede vinterafgrøde
Der må ikke udbringes fast organisk gødning til etablerede afgrøder i perioden fra høst til 1. november. Efter 1. november afhænger udbringningsperioden af jordtypen.
På lerjord (JB 7-9) må der udbringes fast organisk gødning fra 1. november
På ler- og humusjord (JB 5-6 og 10-11) må der udbringes fast organisk gødning fra 1. december
På sandjord (JB 1-4) må der udbringes fast organisk gødning fra 1. februar
Fiberfraktion fra separeret gylle skal nedbringes senest 4 timer efter udbringningen, hvilket normalt ikke er muligt i etablerede afgrøder. Udbringning af fiberfraktion i etablerede afgrøder er derfor i praksis ikke lovlig.

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger indenfor 20 m fra kategori 1-natur samt lobeliesøer og højmoser omfattet af kategori 2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer.
Udbringning af fast organisk gødning FØR etablering af forårssåede afgrøder
Reglerne for hvornår fast organisk gødning må udbringes før etablering af forårssåede afgrøder afhænger af jordtypen. Tidspunkterne for, hvornår det er tilladt kan ses i tabel 2.

JORDTYPE

PÅ AREALER, HVOR DER HAR VÆRET LOVPLIGTIGE, HUSDYR- OG MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER*

PÅ AREALER, HVOR DER IKKE HAR VÆRET EFTERAFGRØDER

JB 1-4
fra 1. februar
fra 1. februar
JB 5-6 og 10-11
fra 1. december
fra 1. december
JB 7-9
fra 1. november
fra 1. november
* Gælder ikke for græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts. Fast husdyrgødning skal nedmuldes indenfor 4 timer. Der må derfor kun udbringes fast husdyrgødning, hvis jordbearbejdningsreglerne tillader at efterafgrøden nedmuldes.

Regler omfattende udbringning af både flydende og fast husdyrgødning

AFSTANDSKRAV

Husdyrgødning og affald må ikke udbringes lørdage, søndage og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder der i lokalplan er udlagt til boligformål. Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.

MILJØKRAV

Husdyrgødning mv. må ikke udbringes på arealer eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2 og kystvande. Endvidere må husdyrgødning mv. ikke udbringes på frosne, vandmættede, oversvømmede og snedækkede arealer.

Husdyrgødning må ikke udbringes på skråninger med en hældning på mere end 6° nærmere end 20 m fra vandløb, søer større end 100 m2 og kystvande. På skråninger op til 12° må der dog nedfældes flydende husdyrgødningstyper parallelt med vandmiljøet.
Har du spørgsmål, eller har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram