+45 96 15 30 00

20. marts 2024

Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner

Hestebønner er en åben afgrøde i begyndelsen af vækstsæsonen, men giver ved plantetal på omkring 40-50 pr. m2 og jævn fordeling en god konkurrence mod ukrudt senere i sæsonen. Ved stor ukrudtsbestand kan plantetallet med fordel øges til 60 planter pr. m2.

Hestebønner skal sås i 7-9 centimeters dybde, hvilket i år med god jordfugt, vil resultere i tidlig og stor fremspiring af ukrudt. Tidlig fremspiret ukrudt kan nedvisnes med glyphosat i blanding med jordmidler før fremspiring af afgrøden. I tørre år vil den tidlige fremspiring typisk være så beskeden, at det ikke er relevant at anvende glyphosat.

Fjordland anbefaler:

1,0 - 1,2 l Novitron inden fremspiring kr. 440 – 530 pr. ha

 Eller hvis meget ukrudt fremspiret inden bønnerne er fremspiret

 0,75-1,5 Fenix + 1 l RoundupXL + 2 l Ammoniumsulfatopl kr. 420 – 740 pr. ha
Erfaringerne siger, at de aktuelle løsninger mod ukrudt i hestebønner har svingende effekter i praksis, og særligt Stomp/Fighter løsningerne bliver ofte udtryk for et kompromis

SEGES har fra forskellige kilder samlet data for effekt af midler og blandinger i denne tabel: Midlernes stærke og svage sider

Forskellige strategier og valg af midler til kemisk bekæmpelse er vist her: Forslag til midler mod ukrudt i hestebønner
Efter såning, men før fremspiring
Jordmidlerne kan anvendes efter såning og frem til før fremspiring af hestebønner. Midlerne virker bedst på fugtig jord, men undgå sprøjtning ved udsigt til kraftig nedbør efter udbringning.

Fenix kan anvendes helt frem til fremspiring, hvilket giver mulighed for at få ekstra effekt mod spildraps og andre hurtigt spirende ukrudtsarter ved at blande med glyphosat.

Novitron DAM TEC indeholder aclonifen og clomazon, som er aktivstofferne i henholdsvis Centium 36 CS og Fenix. 1,2 kg Novitron svarer til 1 l Fenix + 0,1 l Centium. Midlet har en ret bred effekt på mange ukrudtsarter (se Midlernes stærke og svage sider)
Efter fremspiring
Stomp CS har en godkendelse til mindre anvendelse i hestebønne. Det er mest relevant at benytte muligheden for splitsprøjtning, hvor der ved 1. sprøjtning på ukrudt med kimblade anvendes 0,5 l/ha Stomp CS + 0,4 l Fighter 480 og ved 2. sprøjtning 5-7 dage senere anvendes 0,5 l/ha Stomp CS + 0,5 l Fighter 480.

Fighter 480 anvendes efter fremspiring, hvis der er behov for opfølgning på anvendelse af jordmidler. Fighter er temperaturfølsom og kræver gode temperaturforhold. Godkendelsen til mindre anvendelse af Fighter 480 tillader én behandling, mens der i godkendelsen til mindre anvendelse af Stomp CS og Fighter 480 i blanding er mulighed for at udføre én eller to sprøjtninger. Fighter har bl.a. god effekt mod kamille og storkenæb.

Både Agil 100 EC og Focus Ultra er godkendt i hestebønner, så det er muligt at bekæmpe eksempelvis agerrævehale og italiensk rajgræs. Focus Ultra er et såkaldt dim-middel, som ofte har effekt mod italiensk rajgræs og agerrævehale, som er resistente over for fop-midler som Topik, Agil og Primera Super. Kvik skal nå op på 4-5 blade, inden der opnås god effekt, hvilket normalt vil være muligt, inden afgrøden dækker kvikken. Der er ingen effektive bekæmpelsesmuligheder mod enårig rapgræs, selv om der vil være nogen effekt af Fenix, Centium, Novitron og Stomp CS.
Direkte såning
Når hestebønner sås med skiveskær direkte i en nedvisnet stub eller efterafgrøde, vil der normalt kun ske fremspiring af ukrudt i et smalt bånd langs sårillen. Lidt ukrudt tæt på hestebønnerne i rækken får en god konkurrence, så nedvisning med glyphosat vil ofte være en tilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse.
Mekanisk nedkæmpelse
Med såning i 6-9 cm’s dybde er der normalt tid til to blindstriglinger, før spirerne nærmer sig jordoverfladen. Når hestebønnerne er kommet op og er blevet bløde, kan de tåle en kraftig ukrudtsharvning. Vær dog opmærksom på, at planterne ikke må knække. Ukrudtsharvningerne kan fortsætte, indtil afgrøden er 10-12 cm høj.

Hestebønner kan etableres på 25 cm rækkeafstand, så de kan radrenses. Det er vigtigt at indstille såafstanden mellem rækkerne helt præcist, så der kan benyttes brede skær på radrenseren. Et helt jævnt såbed er en forudsætning for, at radrensningen kan gennemføres øverligt i 3-4 cm’s dybde.

Mekanisk bekæmpelse frarådes ved spildraps i større mængde, da raps både kan blive et problem som ukrudt og gennem vedligeholdelse af kålbrok.
Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram