+45 96 15 30 00

23. marts 2023

Vækstregulering i vinterraps

Vækstregulering i vinterraps anbefales kun i meget kraftigt udviklede marker, og udføres ved begyndende strækning.
Tidlig såning, milde efterår og vintre, højt plantetal (plantetal over 45-50 planter/m2) samt stor kvælstoftilgængelighed i det tidlige forår øger risikoen for lejesæd. Tidlig såning og mildt efterår, har vi haft i år. Dog synes markerne generelt ikke at være helt så kraftige som i det forgangne år.
Der er forskelle på, hvor kraftigt sorterne vokser. I tabel 1. ses sorternes tendens til lejesæd i Landsforsøg i 2020-2022. Sorternes lejesæd er vurderet på en skala fra 0-10 hvor 10 er helt i leje. Bemærk, at ikke alle sorter har været med i forsøg i alle år. Selv om der er forskel på sorterne, har alle generelt en lav tendens til lejesæd. Kun LG Austin har en gns karakter over 2,0.
Af tabellen fremgår at de meget udbredte sorter LG Austin, LG Aviron, Hitaly , LG Auckland og Crocodille er blandt de sorter der har højest tendens til lejesæd.
Lejesæd bør generelt kunne forebygges ved brug af de rette sorter, rigtig udsæds mængde i forhold til så tidspunkt og rigtig gødskningsstrategi.
Fjordland anbefaler
Generelt bør der ikke vækstreguleres forår
Kraftige og tætte marker af de mest lejesædstilbøjelige sorter: 0,5-0,7 Caryx pr. ha.
På bedrifter hvor der erfaringsvis er problemer med lejesæd: 0,5-0,7 Caryx
Caryx og Medax Top er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Caryx må anvendes både efterår og forår med op til 2 x 0,7 l/ha. Hvis der ikke er brugt Caryx om efteråret må der anvendes op til 1,4 l/ha. Medax Top må ved forårsbehandling anvendes med op til 1,0 l/ha
Tabel 1
Tabel 1 - De dyrkede sorters lejesædskarakterer i sortsforsøg.
Tidlig og udbredt lejesæd er tabsvoldende. Ved forårsbehandling anbefales anvendelse af Caryx, hvor længdevæksten typisk reduceres med ca. 8-10 cm, så risikoen for lejesæd reduceres. Caryx virker tilsyneladende en smule bedre end Medax Top. Vækstregulering er dog ingen garanti for, at lejesæd undgås.

Caryx skal anvendes ved begyndende strækningsvækst, som vurderes at være ultimo marts. Der anbefales en dosering på 0,5-0,7 l/ha, den højeste dosis i de kraftigste marker. Vinterrapsen skal være i god vækst.

Caryx har indgået med forårsbehandling i 30 landsforsøg i 2013-2018, og her blev der kun opnået sikre nettomerudbytter i 3 forsøg (nettomerudbytte 4,2 hkg/ha ved en rapspris på 270 kr./hkg).

Caryx kan blandes med flere borprodukter.
Har du brug for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

MICHAEL RIIS

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram