+45 96 15 30 00

22. september 2022

Vinterklargøring af græsmarken

Udvintring af kløvergræsmarker er efterhånden ikke et problem længere, dels på grund af milde vintre og dels på grund af mere holdbare sorter. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke skal have fokus på, at græsmarken er i god kondition inden vinteren. Der er tre faktorer vi kan påvirke, for at sikre græsset bedst mulig overvintring.
Stubhøjde
Kvælstofforsyning
Kaliumforsyning
Stubhøjde
Høstes sidste slæt i slutningen af september eller starten af oktober kan stubhøjden med fordel sættes til 7-8 cm. Udbyttet i første slæt efterfølgende år er typisk størst, hvor foregående sidste slæt er høstet i slutningen af september eller starten af oktober.
Høstes sidste slæt senere end medio oktober bør stubhøjden til gengæld være ca. 10 cm, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal.
Det er vigtigt at vurdere markerne medio oktober og lave en evt. afpudsning senest 20. oktober. Græs udlagt i sensommeren er tynd og meget lidt modtagelig for sneskimmel, hvorfor disse marker ikke skal afpudses/høstes, da det ofte giver risiko for spor i marken. Generelt bør der kun laves afpudsning af ældre og meget kraftige marker og kun hvis det kan gøres uden at lave spor.
Kvælstof
Græsset skal være i balance inden vinter – dvs. græsset skal være gået i ”dvale” inden vinter – et højt kvælstofniveau i jorden og planterne får planterne til at fortsætte væksten, hvilket øger risikoen for udvintring. Derfor øges risikoen i marker med sen tildeling af større mængder gylle. Skal man have gylle ud af hensyn til opbevaringskapacitet bør blivende marker ikke tildeles mere en 15-20 ton. Marker der skal pløjes til foråret kan evt. gives større mængder. På undtagelsesbrug er det dog ikke en mulighed, da græsmarker, som pløjes til foråret ikke må få gylle senere end 31. august.
Kalium
Kalium virker som ”frostvæske” i planterne. Underskud af kalium øger derfor risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet meget store græsudbytter. Som tommelfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, der er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken løbende være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 4 på grovsandet jord, og der er høstet mere kalium end der er tilført kan overvintringen forbedres ved at tilføre 50 kg kalium pr. ha umiddelbart efter sidste slæt, hvis det er taget rettidigt senest medio oktober. De nuværende priser på gødning trækker dog i retning af at spare på kalium, da 50 kg kali i en Kali 50 koster ca. 700 kr.
Opsummering
Afpas stubhøjde i forhold til slættidspunkt. Giv maksimalt 15-20 t gylle til blivende græsmarker efter sidste slæt. Tag sidste slæt første gang vejret og vejrudsigten er til det efter den 25. september. Kør ikke i marken, hvis der laves spor. Lad hellere marken overvintre med pels på.
Kontakt din planterådgiver, hvis du har brug for sparring...

KJELD NØRGAARD

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIV
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram