+45 96 15 30 00

4. oktober 2023

Vinterklargøring af græsmarker

Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt tages ved førstkommende lejlighed med godt vejr efter 20. september og helst inden 15. oktober, så græsset kan nå en passende bladmasse inden vinter.

Tre faktorer vi kan påvirke

for at sikre græssets overvintring

STUBHØJDE

KVÆLSTOFFORSYNING

KALIUMFORSYNING

Stubhøjde

For at sikre en tilstrækkelig bladmasse inden vinter skal stubhøjden afpasses tidspunktet for sidste slæt.

Høstes sidste slæt i slutningen af september eller starten af oktober er det ofte nemmere at få bjærget sidste slæt med passende tørstofindhold og undgå strukturskader i græsmarken. Her kan stubhøjden med fordel sættes til 7- cm. Udbyttet i første slæt efterfølgende år er typisk størst, hvor foregående sidste slæt er høstet i slutningen af september eller starten af oktober.

Høstes sidste slæt senere end medio oktober bør stubhøjden til gengæld være ca. 10 cm, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal.

Græs udlagt i sensommeren er tynd og meget lidt modtagelig for sneskimmel, hvorfor disse marker ikke skal afpudses/høstes, da det ofte giver risiko for spor i marken.

Det er vigtigt at vurdere markerne medio oktober og lave en evt. afpudsning senest 20. oktober. Generelt bør der kun laves afpudsning af ældre og meget kraftige marker og kun hvis det kan gøres uden at lave spor.

Kvælstofforsyning

Græsset skal være i balance inden vinter – dvs. græsset skal være gået i ”dvale” inden vinter – et højt kvælstofniveau i jorden og planterne får planterne til at fortsætte væksten, hvilket øger risikoen for udvintring. Derfor øges risikoen i marker med sen tildeling af større mængder gylle og gamle marker med højt kvælstofindhold i jorden, samt omkring gødnings- og urinpletter i afgræsningsmarken.

Kaliumforsyning

Kalium virker som ”frostvæske” i planterne. Underskud af kalium øger derfor risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet meget store græsudbytter. Som tommelfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, der er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken løbende være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 5 på grovsandet jord, og der er høstet mere kalium end der er tilført kan overvintringen forbedres ved at tilføre 50 kg kalium pr. ha umiddelbart efter sidste slæt, hvis det er taget senest medio oktober.

Opsummering

Afpas stubhøjde i forhold til slættidspunkt
Tag sidste slæt første gang vejret og vejrudsigten er til det efter den 25. september
Kør ikke i marken, hvis der laves spor. Lad hellere marken overvintre med pels på
Kontakt din planterådgiver, hvis du har behov for sparring...

CHRISTEN L. JAKOBSEN

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
dropprinterphone-handsetleaffunnel linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram