+45 96 15 30 00

25. oktober 2023

Destruktion af efterafgrøder

Den 20. oktober må de fleste efterafgrøder destrueres ved jordbehandling (vær opmærksom på krav om jorddække på JB1-4, GLM6 krav) eller nedvisning med Glyphosat.

Generelt gælder at jo længere en efterafgrøde står på marken, desto flere næringsstoffer vil den optage. Så i forhold til nærringstoffer bør efterafgrøden blive stående vinteren over. Specielt på sandjord er det vigtigt at efterafgrøden bliver stående urørt på marken så længe som muligt. Nogle arter vil normalt udvintre helt eller delvist – dette gælder f.eks. blanding af olieræddike og honningurt. Andre vil overvintre f.eks. blanding af korn hvor vinterrug indgår og græs.

Ifølge landbrugets egen Glyposathandlingsplan, anbefales nedvisning af efterafgrøder generelt ikke, hvis formålet blot er at efterafgrøden skal falde sammen. Der kan dog være andre grunde til nedvisning først og fremmes bekæmpelse af kvik og andet rodukrudt.

Krav og frister

i forhold til destruktion af efterafgrøder

20. SEPTEMBER 2023

Tidligst destruktion af mellemafgrøder

20. OKTOBER 2023

Tidligst destruktion / nedpløjning af efterafgrøder. OBS på GLM6 krav.

1. FEBRUAR 2024

Tidligst destruktion / nedpløjning af efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter

1. MARTS 2024

Tidligst destruktion / nedpløjning af efterafgrøder udsået som udlæg i majs
Nyt om efterafgrøder i efteråret 2023
Slåningsbrak kan ikke efterfølge efterafgrøder i 2023
Efterafgrøder kan fortsat efterfølges af blomster- og bestøverbrak, som i den sammenhæng sidestilles med en forårssået afgrøde.
Hvis arealer også er omfattet af GLM 5-kravet om jorderosion, må du ikke nedpløje efterafgrøderne i perioden 1. oktober til 15. februar inden for det erosionsfølsomme areal
Efterafgrøderne kan bruges til opfyldelse af GLM 6-kravet om jorddække i perioder, hvis altså efterafgrøderne opfylder betingelserne under GLM 6. Det indebærer bl.a., at efterafgrøder på sandjord (JB1-4) ikke må destrueres før 1. februar i det følgende år. Dog er det tilladt at f.eks. nedvisne efterafgrøder, så længe der er efterladt planterester eller stub på marken, der kan opfylde kravet om jorddække.
Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte din planterådgiver...

THOMAS GRAM

Planterådgiver
TILBAGE TIL NYHEDSARKIVET
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
mail@fjordland.dk
printerphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram